фитнес зала

обявление

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор  10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, ет. – 1, самостоятелния обект се намира в сграда № 3, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.273, с предназначение на самостоятелния обект: за спортна и развлекателна дейност, брой нива на обекта: 2, посочена в документа площ: 100.87 кв. метра, прилежащи части: 9,2977 % /14.17 кв.м/ ид.части от общите части на сградата; ниво 1 съседни самостоятелни обекти в сградата: с предназначение: на същия етаж – няма, под обекта – няма, и над обекта – няма, а ниво 2 съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1508.273.3.10, 10135.1508.273.3.9, под обекта: няма, над обекта: 10135.1508.273.3.1, ведно с всички подобрения и всички съответни прилежащи части, а съгласно Нотариален акт за собственост вписан в СВ – Варна с дв.вх.рег.№ 3575/21.02.2017 г., недвижим имот находящ се в сграда № 3 /три/ разположен в поземлен имот с идентификатор 10135.1508.273 с адрес гр. Варна, община Варна, обл. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, етаж -1, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, представляващ самостоятелен обект в сграда с идентификатор № 10135.1508.273.3.16, с площ 100.87 кв.м., предназначение на самостоятелния обект за спортна и развлекателна дейност, брой дела на обекта -2, заедно с принадлежащите му 9,2877 %, съответстващи на 14.71 кв.м. идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху поземления имот с идентификатор 10135.1508.273, при граници: ниво едно – на същия етаж – няма, под обекта – няма, над обекта – няма, ниво две-съседни самостоятелни обекти в сградата с идентификатори: на същия етаж – 10135.1508.273.3.10, 10135.1508.273.3.9, под обекта – няма, над обекта – 10135.1508.273.3.1, описан в инвестиционните проекти, като фитнес зала с обслужващи помещения-съблекални, санитарни възли и сауна, разположена в сутерена на сградата.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *