търговски обект

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда в гр.Варна, Община Варна, Област Варна, ул.“Константин Доганов“ № 8 /осем/, с площ 51,52 /петдесет и едно цяло и петдесет и две/ кв.м., въведен в експлоатация, при граници: калкан на съществуваща сграда, улица „Константин Доганов“, ПИ № 10 /десет/, вътрешен двор, стълбищна площадка и търговски обект № 1 /едно/, заедно с принадлежащото му избено помещение  под търговския обект, без посочен номер и граници в документа за собственост, с площ 45 /четиридесет и пет/ кв.м., както и 9,7803% /девет цяло седем хиляди осемстотин и три десетохилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж, учредено за дворното място на горепосочения адрес, цялото с площ 239 /двеста тридесет и девет/ кв.м., съставляващо УПИ № IX – 11 /девети – единадесети/ в квартал 161 /сто шестдесет и едно/, по плана на 11 /единадесети/ микрорайон на град Варна при граници по акт за собственост: ул. „Константин Доганов“ , ПИ № 10 /десет/, ПИ № 12 /дванадесет/, ПИ № 2 /две/ и ПИ № 4 /четири/

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *