214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236

214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на поземления имот: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42; Площ: 665 кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Високо застрояване (над 15 м); Съседи: 10135.2559.204, 10135.2559.203Обявление ПИ 214.31

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *