Офис с идентификатор № 10135.2559.236.2.3

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.3; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. 2, обект 1; Самостоятелният обект се намира в сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; Предназначение на самостоятелния обект: За офис; Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 208.92 кв.м. Прилежащи части:; Ниво: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 10135.2559.236.2.5, 10135.2559.236.2.4; Под обекта: 10135.2559.236.2.2; Над обекта: 10135.2559.236.2.6Обявление офис 1

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *