Граж с ид.№ 10135.2559.236.2.11

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия Железкова № 42, вх. Б, ет. -1; Самостоятелният обект се намира на етаж -1 в сграда с идентификатор 10135.2559.236.2, брой надземни етажи 6, брой подземни етажи 1, предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, Сградата е  разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; Предназначение на самостоятелния обект: Гараж в сграда; Брой нива на обекта: 1; Посочена в документа площ: 195.34 кв.м.; Прилежащи части:…; Ниво: 1; Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: няма; Под обекта: няма; Над обекта: няма;Обявление паркозала

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *