1/2 апартамент с идентификатор 10135.4505.80.6.14

½ от Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.4505.80.6.14, Гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, Адрес на имота: Гр.Варна, п.к.9000, ж.к.“Владислав Варненчик“, бл.230, вх.4, ет.4, ап.14, Самостоятелния обект се намира в сграда № 6, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.4505.80, Предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, Брой нива на обекта: 1, Посочена в документа площ: 59,46 кв.м., Прилежащи части: 2,3532% ид.ч. от ОЧС, изба № 14 с площ 2,66 кв.м., Ниво: 1, Съседни самостоятелни обекти в сградата: На същия етаж: 10135.4505.80.6.15, 10135.4505.80.6.13, Под обекта: 10135.4505.80.6.10, Над обекта: 10135.4505.80.6.18, който е описан по Нотариален акт за продажба на недвижим имот № 82/, том LIV, дело 13134/1993 г., като Апартамент №14 /четиринадесет/, находящ се в гр.Варна, Ж.К. „Вл.Варненчик“ бл.230 /двеста и тридесет/, вх.4 /четвърти/, ет.4 /четвърти/, състоящ се от: стая, преходна дневна, кухня, баня – тоалет, коридор и тераса, със застроена площ 59,46 кв.м. /петдесет и девет цяло и четиридесет и шест стотни/, при съседи: стълбище и ап.№ 13, тревна площ и вх.3, паркинг и ап.№15, заедно с принадлежащото избено помещение № 14 /четиринадесет/ с площ от 2,66 кв.м. /две цяло шестдесет и шест стотни/, при съседи: изба на ап. № 15, изба на ап.№ 13, изба на ап.№18 и коридор, както и 2,3532 % ид.ч. /две цяло три хиляди петстотин тридесет и две десетохилядни/ от общите части на сградата и от правото на строеж върху държавно дворно място във II – ри микрорайон на гр.Варна.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *