Сгради

1/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.2 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519застроена площ 443кв.м., брой етажи: 2, Предназначение: Общежитие, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

2/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.3 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 527кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за образование, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

3/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.4 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 124кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Общежитие, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

4/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.5 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 5кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за образование, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

5/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.6 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 9 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за образование, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

6/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.7 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 152кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Курортна, туристическа сграда, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

7/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.8 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 150кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за образование, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

8/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.9 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 39 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за битови услуги, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

 

9/ Сграда с идентификатор № 10135.5506.519.10 гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-73/23.06.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в ККР, адрес на сградата: гр.Варна, п.к.9000, ул.Вилите № 1А, сградата е разположена в поземлен имот с идентификатор № 10135.5506.519, застроена площ 20 кв.м., брой етажи: 1, Предназначение: Сграда за образование, която съгласно Нотариален акт за продажба на недвижим имот, вписан в АВ-Варна с дв.вх.рег.№ 36439/30.11.2007г. акт № 20, том 115, дело 28393 от 2007г., представлява част от масивно фабрично здание, състоящо се от сградата на бивша предачна и тъкачна работилница и масивни едноетажна и двуетажна сгради, изградени на калкан, общо със застроена площ от 1422 кв.м., всички изградени в дворно място с площ 12152 кв.м., съставляващо поземлен имот пл.№ 2667 по плана на местност „Вилите“ на кв.Аспарухово.

.обявление 247_2019.2

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *