Високи стандарти на професионализъм и етично поведение

About Us Image

Сфера на дейност и услуги

Кантората на ЧСИ Христо Георгиев е създадена през 2017 г. след проведен конкурс за частни съдебни изпълнители за област Варна. Частният съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическо образование и минимум три години юридически стаж, специализиран в областта на изпълнителното производство. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Към момента кантората разполага с трима помощник-частен съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари. Усилията на всичките членове на кантората са насочени към максимално бърз и ефективен изпълнителен процес, целящ удовлетворяване вземането на взискателя, при спазване на законовите изисквания и прозрачно, отговорно и гъвкаво отношение към длъжника.

Внимание!!!

ВНИМАНИЕ: Във връзка с епидемиологичната обстановка в...
Read more...

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.11; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. […]

Read more...

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.3; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на имота: гр. Варна, п.к. 9000, ул. Д-р Анастасия […]

Read more...

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2559.236.2.6; Гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на имота: гр. Варна, район Приморски, п.к. 9000, ул. […]

Read more...

214.31 кв.м. идеални части от Поземлен имот с идентификатор 10135.2559.236; гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-92/14.10.2008 г. / 14.10.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: КД-14-03-635/03.06.2010 г. / 03.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – ВАРНА; Адрес на поземления имот: гр. Варна, район […]

Read more...

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 07598.305.408.5.1; Гр. Бяла, общ. Бяла, обл. Варна; По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-47/18.08.2006 г. / 18.08.2006г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АК; Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на имота: гр. Бяла, п.к. 9101, не е посочен, ет. 0; Самостоятелният […]

Read more...