Високи стандарти на професионализъм и етично поведение

About Us Image

Сфера на дейност и услуги

Кантората на ЧСИ Христо Георгиев е създадена през 2017 г. след проведен конкурс за частни съдебни изпълнители за област Варна. Частният съдебен изпълнител е висококвалифициран професионалист с юридическо образование и минимум три години юридически стаж, специализиран в областта на изпълнителното производство. Той е независим и при изпълнение на своите функции се ръководи само от закона. Към момента кантората разполага с трима помощник-частен съдебни изпълнители, юрисконсулти, деловодители и призовкари. Усилията на всичките членове на кантората са насочени към максимално бърз и ефективен изпълнителен процес, целящ удовлетворяване вземането на взискателя, при спазване на законовите изисквания и прозрачно, отговорно и гъвкаво отношение към длъжника.

Внимание!!!

Във връзка с епидемиологичната обстановка в страната, ...
Read more...

Промяна на адрес!!!

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г. адресът на канто...
Read more...

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 10135.2555.292.1.71, находящ се в гр. Варна, община Варна, област Варна, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-92/14.10.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Варна, р-н Приморски, 23 м.р., ул. „КДП […]

Read more...

ТЪРГОВСКИ ОБЕКТ № 2 /две/, находящ се на партерния етаж в жилищна сграда в гр.Варна, Община Варна, Област Варна, ул.“Константин Доганов“ № 8 /осем/, с площ 51,52 /петдесет и едно цяло и петдесет и две/ кв.м., въведен в експлоатация, при граници: калкан на съществуваща сграда, улица „Константин Доганов“, ПИ № 10 /десет/, вътрешен двор, стълбищна […]

Read more...

обявление САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор  10135.1508.273.3.16, съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Варна, одобрени със заповед № РД 18-98/10.11.2008 г. на ИД на АГКК, Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на имота: гр. Варна, район Одесос, п.к. 9000, ул. „Петко Каравелов” № 34, ет. – […]

Read more...

обявление САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 10135.4508.97.1.46, /едно нула едно три пет точка четири пет нула осем точка девет седем точка едно точка четири шест/, гр. Варна, общ. Варна, обл. Варна, По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-30/19.06.2007 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, Последно изменение със заповед КД-14-03-1748/02.07.2012 г. на НАЧАЛНИКА НА […]

Read more...