Услуги

Статутът, правомощията, сферата на дейност и услуги на частния съдебен изпълнител са уредени в Гражданския процесуален кодекс /ГПК/, ЗЧСИ и подзаконовите нормативни актове към ЗЧСИ, Данъчно-осигурителения процесуален кодекс, Търговския закон и други относими нормативни актове. Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗЧСИ частният съдебен изпълнител е лице, на което държавата възлага принудителното изпълнение на частни притезания. Частният съдебен изпълнител не може да откаже извършването на изпълнителни действия, освен в случаите на чл. 22 от ГПК. Съгласно чл. 2, ал. 2 от ЗЧСИ, държавата може да възлага на частния съдебен изпълнител и събирането на публични вземания. Районът на действие на частния съдебен изпълнител съвпада с района на съответния окръжен съд.

Извършвани услуги:

 • събиране на парични вземания на физически и юридически лица, а при възлагане от Държавата – и публични вземания (дял втори, глава четиридесета от ГПК; чл. 2, ал. 1 и 2 от ЗЧСИ);
 • принудително отнемане на вещи /дял трети, глава четиридесет и седма от ГПК/:
  • предаване на движими вещи (чл. 521 от ГПК);
  • предаване на недвижим имот – въвод във владение (чл. 522 и следв. от ГПК);
  • изпълнение на определено действие – на заместимо действие (чл. 526, ал. 1 от ГПК); – на незаместимо действие и за бездействие (чл. 527 от ГПК);
  • изпълнение на задължение за предаване на дете (чл. 528 от ГПК);
 • налагане на обезпечителни мерки – запор на движими вещи и вземания (чл. 400 от ГПК);
 • предаване на заложено имущество по реда на Закона за особените залози (чл. 35 от ЗОЗ във вр. с чл. 521 от ГПК);
 • продажба на заложено имущество по реда на ЗОЗ или по реда на ГПК (чл. 19 от ЗЧСИ; чл. 37 и следв. от ЗОЗ);
 • запечатване на помещения, оборудване, превозни средства, по реда на чл. 651 от Търговския закон;
 • посредничество между страните (чл. 18, ал. 3 от ЗЧСИ);
 • връчване на съдебни призовки, съобщения и книжа в исковото производство, по искане на страната и разпореждане на съда (чл. 42, ал. 2 от ГПК);
 • издаване на справки от регистъра на длъжниците за наличието или липсата на заведени изпълнителни дела срещу молителя при всички ЧСИ на територията на страната.