Промяна на адрес!!!

Уведомяваме Ви, че считано от 15.07.2020 г. адресът на
кантората на Частен Съдебен изпълнител Христо Василев Георгиев, рег. №
892, с район на действие Окръжен съд Варна, ще бъде променен на: гр.
Варна, ул. Христо Самсаров № 3, ет. 2, офис 6А. Моля да имате предвид
горното при изпращане на кореспонденция или посещения на кантората.